terça-feira, 20 de novembro de 2012

CHINA WUDANG MOUNTAIN AUGUST 2012


 Yuanhe Temple

With Master Chen

Tai Ji 13 Form Class

With Master Huang